به کانال تلگرامی وبسایت سخنان آلبرت اینشتین بپیوندید! (کلیک کنید)


2429
بازدید
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻨﯽ ﺑﺮﺳﯿﺪ ، ذﻫﻦ را ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ از ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ دور ﻣﯿـﺴﺎزد.‬ ‫ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺨﻮاﻧﺪ و از ﻣﻐﺰش ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ دﭼﺎر ﻋﺎدت ﺗﻨﺒﻠﻬـﺎ ، ﯾﻌﻨـﯽ ﺗﻔﮑـﺮ ‬‫ﻣﯿﮕﺮدد!
Reading, after a certain age, diverts the mind too much from its creative pursuits. Any man who reads too much and uses his own brain too little falls into lazy habits of thinking.
references-iconمنبع:
(منتسب به جناب اینشتین)
author-iconارسال کننده: مدیر سایت
translator-iconمترجم: فرهاد فروغمند
publish-iconمنتشر شده در تاریخ: 31 / 4 / 1392 - 15:43 دقیقه
28
موافق
0
مخالف
* نام:
فامیل:
* نظر:
تصویر امنیتی:
* کد امنیتی:
2 نظر برای این سخن ارسال شده است
comment_icon fha در تاریخ 1394/10/4 و ساعت 14:32 گفته:
دچار تنبلی تفکر میگردد
comment_icon امین آذر در تاریخ 1395/6/8 و ساعت 12:59 گفته:
این جمله را اشتباه ترجمه کرده اید آخر جمله مشود "دچار تنبلی تفکر می شود"