به کانال تلگرامی وبسایت سخنان آلبرت اینشتین بپیوندید! (کلیک کنید)


2104
بازدید
ﺣﻮﺻﻠﮥ آن دﺳﺘﻪ از داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﭼﻮب ﺑﺮﻣﯿﺪارﻧﺪ، ﻧﺎزﮐﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎی آﻧﺮا ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و‬ ‫ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺳﻮراخ در آﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎی آن اﯾﺠﺎد میکنند را ﻧﺪارم!
I have little patience with scientists who take a board of wood, look for its thinnest part, and drill a great number of holes where drilling is easy.
references-iconمنبع:
Albert Einstein (quoted by Philipp Frank in "Einstein's Philosophy of Science," Reviews of Modern Physics, Vol 21, No. 3 July 1949.
author-iconارسال کننده:
translator-iconمترجم:
publish-iconمنتشر شده در تاریخ: 30 / 9 / 1392 - 19:44 دقیقه
7
موافق
4
مخالف
* نام:
فامیل:
* نظر:
تصویر امنیتی:
* کد امنیتی:
تا کنون نظری راجع به این سخن ارسال نشده است